Google prosi o wstrzymanie rozprawy o ugody dot. książek, by przeprojektować porozumienie.

Google złożyło wniosek o przerwę w rozprawach dotyczących ugody, aby ją przeprojektować.

Jak Google zmienia postanowienia porozumienia dotyczącego rozstrzygania sporów dotyczących książek?

Google wprowadziło zmiany do postanowień porozumienia dotyczącego rozstrzygania sporów dotyczących książek. Zgodnie z nowymi przepisami, wszelkie spory dotyczące książek będą rozstrzygane przez arbitraż, a nie przez sąd. Arbiter będzie miał pełne uprawnienia do rozstrzygania sporów i wydawania orzeczeń, które będą miały moc prawną. Ponadto Google zapewnia, że ​​wszelkie postanowienia porozumienia dotyczące rozstrzygania sporów dotyczących książek będzie respektować i stosować się do wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

Jakie są skutki wstrzymania przez Google postępowania w sprawach dotyczących porozumień o książkach?

Wstrzymanie przez Google postępowania w sprawach dotyczących porozumień o książkach może mieć poważne skutki dla rynku książek. Przede wszystkim, może to znacznie ograniczyć dostęp do treści książkowych dla czytelników. Ponadto, wstrzymanie postępowania może spowodować zmniejszenie liczby dostawców treści książkowych, co z kolei może doprowadzić do wzrostu cen i ograniczenia dostępu do najnowszych tytułów. Co więcej, wstrzymanie postępowania może mieć negatywny wpływ na autorów i ich prawa autorskie, ponieważ mogliby oni stracić możliwość uzyskiwania odpowiednich honorariów za swoje prace.

Jakie są najważniejsze zmiany, jakie Google chce wprowadzić do porozumienia dotyczącego rozstrzygania sporów o książki?

Google chce wprowadzić szereg zmian do porozumienia dotyczącego rozstrzygania sporów o książki, w tym: zwiększenie liczby krajów, które mogą skorzystać z tego porozumienia; umożliwienie autorom i wydawcom dostępu do większej liczby opcji wyboru, jeśli chodzi o dystrybucję ich treści; umożliwienie autorom i wydawcom lepszej kontroli nad cenami swoich produktów; oraz umożliwienie autorom i wydawcom lepszej kontroli nad sposobem prezentowania ich treści. Ponadto Google planuje stworzenie nowego systemu rozstrzygania sporów, aby zapewnić bardziej sprawiedliwe i przejrzyste postępowanie.

Podsumowując, Google żąda przerwania rozprawy dotyczącej ugody, aby móc ją przeprojektować.